သင့္ကေလး အေရး၊အဖတ္၊အတြက္အခ်က္ ဘယ္အခ်ိန္မွာ သင္ၾကားသင့္သလဲ

စာသင္ၾကားမႈသည္ ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအတြက္ အေရးၾကီးသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေကာင္းဆံုးေသာ စာသင္ၾကားမႈနည္းလမ္းကို ရရွိဖုိ႔ မိဘမ်ားသည္ သူတုိ႔ကေလး စာဖတ္၊ စာေရး၊ တြက္ခ်က္မႈကဲ့သို႔ေသာ ရုိးရွင္းေသာ သင္ၾကားမႈမ်ားကို စတင္ဖုိ႔ သင့္ေတာ္ေသာ အသက္အရြယ္ကို သိဖုိ႔ အထူးအေရးၾကီးပါသည္။

သင့္ကေလး ဘယ္အခ်ိန္မွာ စာဖတ္ဖုိ႔ သင္ယူသင့္သလဲ။

ကေလး အသက္ ေလးႏွစ္ျပည့္သည္ႏွင့္ မိဘမ်ားသည္ ကေလးမ်ား၏ စာဖတ္မႈအၾကဳိစြမ္းရည္ကို စတင္သင္ၾကားဖုိ႔ ေထာက္ခံထားပါသည္။ ထုိစြမ္းရည္မ်ားတြင္ ရုိးရွင္းေသာ စကားလံုးမ်ားကို မွတ္မိျခင္း၊ အသံထြက္ဖတ္ျခင္း၊ ဗ်ည္းသရ အကၡရာမ်ား ခ်ေရးျခင္း ႏွင့္ ကာရန္လုိက္ေသာ စကားလံုးမ်ားကို အစားထုိးျခင္း စြမ္းရည္တုိ႔ပါ၀င္ပါသည္။

ပညာေရးဆုိင္ရာ ဆရာၾကီးမ်ား၏ အဆုိအရ ကေလးမ်ားသည္ မူၾကိဳႏွင့္ ႏွစ္တန္းၾကားတြင္ စတင္စာဖတ္တတ္ျပီျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ လူၾကီးမ်ားထံမွ ေကာင္းမြန္ေသာ သင္ၾကားမႈနွင့္ လမ္းညႊန္မႈကို လက္ခံရရွိမွသာ ျဖစ္သည္။

သင့္ကေလးကို စာဖတ္နည္းသင္ၾကားေသာအခါတြင္ သူတုိ႔၏ စာဖတ္ျခင္းဆုိင္ရာ အခက္အခဲရွိႏုိင္မည့္ လကၡဏာမ်ားကို သတိထားရမည္။ ဥပမာ။

 • စာလံုး အသံထြက္မမွန္ျခင္း
 • စာလံုးကို အသံထြက္ျပီးဖတ္ရမည့္အစား စိုက္ၾကည့္ေနျပီး ေခါင္းထဲတြင္ မွန္းဆရန္ ၾကိဳးစားေနျခင္း
 • ယခင္က သင္ယူျပီးသား စာလံုးမ်ားကို မၾကာခဏ ေက်ာ္ေက်ာ္သြားျခင္း၊ ေမ့သြားျခင္း
 • အကၡရာစာလံုးမ်ားကို ၾကည့္ျပီး အလြယ္တကူ စိတ္ရႈပ္သြားျခင္း

အသက္၁၀ ႏွစ္ျပည့္ျပီးေသာ သင့္ကေလးသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကို တတ္သင့္သည္။

 • ေ၀ါဟာရ ၁၀၀ ထက္ ႏွင့္ အထက္ သိရွိျခင္း
 • စာလံုးမ်ား၏ နာမည္ႏွင့္ အသံထြက္အားလံုးကို မွတ္မိျခင္း (အသက္ ၇ ႏွစ္ပတ္၀န္းက်င္)
 • စာလံုးၾကီးႏွင့္ စာလံုးေသးကို ခြဲျခားႏုိင္ျခင္း (အသက္ ၇ ႏွစ္ပတ္၀န္းက်င္)
 • စာဖတ္စဥ္ တစ္ဦးတည္း ဖတ္ႏိုင္ျပီး မရင္းႏွီးေသာ စာလံုးမ်ားကို အသံထြက္တတ္ျခင္း (အသက္ ၈ ႏွစ္ ပတ္၀န္းက်င္)
 • ပံုျပင္စာအုပ္မ်ားကို ဖတ္ရႈရတာကို ႏွစ္သက္ျခင္း၊ စာအုပ္ထဲရွိ ဇာတ္ေကာင္ႏွင့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ျပန္ေျပာရသည္ကို ႏွစ္သက္ျခင္း

အသက္ ၁၃ ႏွစ္ျပည့္ျပီးေသာ ကေလးမ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကို တတ္ကၽြမ္းသင့္သည္။

 • သူတုိ႔ ၀ါသနာနွင့္ စိတ္၀င္စားေသာ အရာမ်ားအေၾကာင္း (သို႔) သူတို႔ စာသင္ၾကားမႈကို အေထာက္အကူျပဳေသာ ေခါင္းစဥ္မ်ားကို ဖတ္ရႈျခင္း
 • မဂၢဇင္း၊ သတင္းစာ၊ ရႈပ္ေထြးေသာ ဇာတ္ကြက္မ်ားႏွင့္ ရွည္လ်ားေသာ စာအုပ္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ စိတ္ကူးယဥ္၀တၳဳမဟုတ္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို သေဘာေပါက္နားလည္ျခင္း။

အကယ္၍ ကေလးသည္ စာဖတ္ဖုိ႔ အခက္အခဲမ်ားရွိေနလွ်င္ မိဘမ်ားသည္ ေက်ာင္းဆရာ (သို႔) ဆရာ၀န္၏ အကူအညီကို ရွာေဖြရမည္။

သင့္ကေလး ဘယ္အခ်ိန္မွာ စာေရးဖုိ႔ သင္ယူသင့္သလဲ။

Nashville ရွိ Vanderbilt တကၠသိုလ္ အထူးပညာေရး၏ ပေရာ္ဖက္ဆာ Steve Graham ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ စာဖတ္ျခင္းႏွင့္ စာေရးျခင္းသည္ တစ္ခုကိုတစ္ခု ျပည့္စံုေစေသာ တြဲဖက္ အရည္အခ်င္းမ်ားျဖစ္သည္။ စာေကာင္းေကာင္းေရးတတ္ဖုိ႔ ထုိစာကို ဘယ္လုိဖတ္ရမလဲဆုိတာ သိဖုိ႔ုလိုအပ္သည္။ အျပန္အလွန္ပင္ စာဖတ္တတ္ဖုိ႔ဆုိသည္မွာလည္း စာေရးနည္းသိဖုိ႔ လုိအပ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အကယ္၍ သင့္ကေလးသည္စာဖတ္ရာတြင္ အခက္အခဲရွိလွ်င္ စာေရးရာတြင္လည္း သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္သည္။

အသက္ ၁၀ ႏွစ္ ျပည့္ျပီးေသာ ကေလးမ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကို တတ္ကၽြမ္္းသင့္သည္။

 • ဗ်ည္းသံမ်ားကို ေရးႏိုင္သည္ (မူၾကိဳအျပီးတြင္)
 • သူတုိ႔ေရးေသာစကားလံုးမ်ားကို နားလည္သည္ (ပထမတန္းအျပီးတြင္္)
 • ပံုျပင္တစ္ပုဒ္ကို နားလည္လြယ္ေသာ ဇာတ္ကြက္ျဖင့္ အေသးစိတ္ ေရးႏုိင္သည္ (ပထမတန္းအျပီးတြင္)

အသက္ ၁၃ ႏွစ္ျပည့္ျပီး ကေလးမ်ားသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကို တတ္သင့္သည္။

 • သဒၵါ၊ စာလံုးေပါင္းႏွင့္ ပုဒ္ျဖတ္ပုဒ္ရပ္မ်ားကို မွန္မွန္ကန္ကန္ အသံုးျပဳတတ္သည္။
 • စာေရးသားရာတြင္ ပိုမုိရႈပ္ေထြးေသာ စာေၾကာင္းဖြဲ႔စည္းပံုႏွင့္ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းမႈမ်ားကို အသံုးခ်တတ္သည္။
 • စာေရးသားျခင္းအတြက္ ကြန္ပ်ဴတာကီးဘုတ္ ရိုက္တတ္သည္။

သင့္ကေလးဘယ္အခ်ိန္မွာ သခ်ၤာ အတြက္အခ်က္ သင္ၾကားသင့္သလဲ။

သခ်ာၤသင္ၾကားသင့္ေသာ အသက္အရြယ္သည္ စာေရး၊ စာဖတ္ သင့္ေသာ အသက္ ကဲ့သို႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရွိပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ အခ်ိဳ ႔ကေလးမ်ားသည္ အျခားကေလးမ်ားထက္ သခ်ာၤအတြက္အခ်က္ ပိုေတာ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကေလးမ်ား၏ သခ်ၤာဆုိင္ရာ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈစြမ္းရည္ကို ေအာက္ပါ အညႊန္းမ်ားႏွင့္ တစ္ပိုင္းတစ္စ တုိင္းတာႏုိင္ပါသည္။

အသက္ ၁၀ ျပည့္ျပီးခ်ိန္တြင္ ကေလးသည္ ေအာက္ပါတုိ႔ကို တတ္သင့္သည္။

 • အရာ၀တၳဳမ်ား၏ အေရအတြက္ ႏွင့္ နံပါတ္ကို နားလည္၊ ေရတြက္ႏိုင္သည္။
 • အခ်ိန္ကို သိသည္။
 • ေငြေၾကး ယူနစ္တစ္ခုခ်င္းစီ၏ တန္ဖိုးျခားနားခ်က္ကို သိသည္။
 • မတူညီေသာ ပံုသ႑ာန္မ်ားအၾကား ခြဲျခားႏိုင္သည္။
 • ခုဂဏန္း ၊ ဆယ္ဂဏန္းမ်ားႏွင့္ အေပါင္း၊ အႏုတ္၊ အေျမွာက္၊ အစား ျပဳလုပ္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အေျခခံ သခၤ်ာစြမ္းရည္ကို ေလ့လာတြက္ခ်က္ႏိုင္သည္။

အသက္၁၃ ႏွစ္ျပည့္ျပီးေနာက္ ကေလးမ်ားသည္ ေအာက္ပါတုို႔ကို တတ္သင့္သည္။

 • အဆင့္မ်ားစြာပါ၀င္ေသာ သခၤ်ာပုဒ္စာမ်ားကို တြက္ႏုိင္သည္။
 • အေလးခ်ိန္၊ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ အတုိင္းအတာ ပံုစံမ်ဳိးစံု၏ အဓိက အယူအဆ၊သေဘာတရားကိို နားလည္သည္။

စြမ္းရည္မုိင္တုိင္တစ္ခု (သို႔) ႏွစ္ခု ေလာက္ မေရာက္ရွိ ၊ မျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းသည္ ကေလးတစ္ေယာက္တြင္ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္း (သို႔) ဥာဏ္ရည္ခ်ိဳ ႔ယြင္းျခင္းရွိေနသည္ဟု အျမဲ မဆုိလုိပါ။ ေျပာင္းလဲမႈအခ်ိဳ ႔ျပဳလုပ္ဖုိ႔ လုိအပ္တာျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ ထုိသို႔ျပဳလုပ္လုိက္လွ်င္ ကေလးသည္ သူ၏ အျပည့္၀ဆံုး စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ေခ်ကို ေရာက္ရွိမည္ျဖစ္သည္။