သင့္ကေလး ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေစမည့္ နည္း ၅သြယ္

ကေလးေတြက ေမြးကင္းစကေန အသက္ သံုး ႏွစ္အရြယ္အထိ သင္ယူေလ့လာႏိုင္စြမ္း အထူး ေကာင္းမြန္ပါတယ္။ ငယ္ရြယ္ခ်ိန္မွာ ဦးေႏွာက္က လွ်င္ျမန္စြာ ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးလာေနတဲ့အတြက္ က ေလးေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္အရွိန္အဟုန္ျပင္းျပင္းနဲ႔ မွတ္ သားႏိုင္စြမ္းတိုးတက္ေအာင္ လူႀကီးမိဘေတြက ပ်ဳိး ေထာင္ေပးသင့္တဲ့ နည္းလမ္းေကာင္းေတြရွိပါတယ္။
(၁) စာဖတ္ျပပါ
ကေလးကို စာဖတ္ျပတဲ့အက်င့္ကို ငယ္ငယ္က တည္းက ျပဳလုပ္ေပးတာက ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအ တြက္ အခရာက်တဲ့ အခ်က္ပါ။
(၂) စကားေျပာေပးပါ
ကေလးေတြကို ေမြးစကတည္းက စကားေတြ ေျပာေပးတာ၊ ေခ်ာ့ျမႇဴေပးတာေတြက ကေလးေတြ ရဲ႕ ဘာသာစကားေလ့လာႏိုင္စြမ္းကို အားေကာင္းေစ ပါတယ္။
(၃) သီခ်င္းဆိုျပပါ
ကေလးေတြကို သီခ်င္းဆိုျပတာက အေရးပါ တဲ့ အျပဳအမူပါ။ ကေလးေတြကို သီခ်င္းဆိုျပတဲ့အခါ ကေလးေတြက ေပ်ာ္ရႊင္ေက်နပ္ၿပီး ဦးေႏွာက္ဖြံ႕ၿဖိဳး ႀကီးထြားမႈမွာ အင္မတန္အားေကာင္းေစပါတယ္။
(၄) လႈပ္ရွားၿပီး ကစားပါ
သင့္ကေလးနဲ႔အတူ လႈပ္လႈပ္ရွားရွားနဲ႔ ကစား ေပးရင္ ကေလးရဲ႕ ဦးေႏွာက္အစိတ္အပိုင္းအားလံုး (လူမႈေရး၊ စိတ္ခံစားမႈ၊ စာနာနားလည္မႈစတာေတြနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့အပိုင္းေတြ)ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစပါတယ္။
(၅) ကေလးကို ေပြ႕ဖက္ပါ
ကေလးေတြကို ေပြ႕ဖက္တာေၾကာင့္ ကေလး ေရာမိဘပါ စိတ္ၾကည္ႏူးေပ်ာ္ရႊင္မႈ ရရွိေစ႐ံုသာမက ကေလးေတြကို ပိုေပ်ာ္ရႊင္ၿပီး ပိုက်န္းမာေစပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ပိုႀကီးမား ထက္ျမက္တဲ့ ဦးေႏွာက္ေတြနဲ႔ စူးစမ္းေလ့လာႏိုင္စြမ္း အားေကာင္းတဲ့ ကေလးေတြ ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။
– – – – – – – – – – – – – – –
“ထက္ျမက္က်န္းမာ ဥာဏ္ရည္သာ FISH OIL MINI စြမ္းေဆာင္မွာ”
Fish Oil Mini မွာDHA (Docosahexa-enoic acid) 240 mg Eicodapentaneoic acid (EPA) 10mgနဲ႔ Saturated Fatty acid 6.8 mg ပါ၀င္ပါတယ္။ DHAပါ၀င္မႈကို အထူးဂ႐ုျပဳထားတဲ့ High DHA Omega 3 ျဖစ္ၿပီး WHOနဲ႔ FAOအစ ရွိတဲ့ ကမၻာ့အဖြဲ႕အစည္းေတြက သတ္မွတ္ထားတဲ့ စံႏႈန္းနဲ႔ ကိုက္ညီပါတယ္။ သဘာ၀လိေမၼာ္အရသာ ရွိၿပီး ေသးငယ္တဲ့ ေဆးေတာင့္အရြယ္ျဖစ္လို႔ ေသာက္ သံုးရလြယ္ကူပါတယ္။