ေပါင္မုန္႔ ၾကက္ဥမ႐ိုနစ္ (တစ္ႏွစ္အထက္)

သမီးအတြက္လုပ္ေပးျဖစ္တဲ့ေန႔လည္အဆာေျပစာေလးပါ လုပ္ရတာလည္းလြယ္အာဟာရလည္းျပည့္

ေပါင္မုန္႔ေလးခ်ပ္
ၾကက္ဥျပဳတ္ႏွစ္လံုးကိုေခ်
မ႐ိုးနစ္ ထမင္းစားဇြန္းေလးဇြန္းထည့္ေမႊ

နယ္ထားတာကိုေပါင္မုန္႔မွာသုတ္ႏွစ္ခ်ပ္ပူးၿပီးေဘးသားေတြလွီး မလွီးလည္းရပါတယ္