ကေလးမ်ားသည္လူအမ်ားႀကားထဲတြင္ ဂ်ီက်လွ်င္ဘာလုပ္မလဲ

ကေလးမ်ားသည္ မူႀကိဳေက်ာင္းေနရြယ္အခ်ိန္မ်ားတြင္ မိဘမ်ားကို ဂ်ီက်တတ္ပါသည္။ ထိုသို႕ျဖစ္လွ်င္ မိဘမ်ားသည္ စိတ္အလိုမက်ျခင္းေႀကာင့္ ထိုသို႕ဂ်ီက်ဂ်စ္တိုက္ျခင္းမ်ားမျဖစ္ေစရန္ အေကာင္းဆံုးလုပ္ေပးနိုင္ရန္ ႀကိဳးစားလာႀကပါသည္။ ေအာက္ပါတို႕သည္ ကူညီေျဖရွင္းနိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။

ကေလးမ်ားသည္ ပင္ပန္းလာခ်ိန္၊ ဗိုက္ဆာလာခ်ိန္မ်ားတြင္ ဂ်ီက်တတ္ႀကပါသည္။ ထိုသို႕ျဖစ္လာလွ်င္ ေစ်း၀ယ္စင္တာမ်ား၊ ရုပ္ရွင္ရံုမ်ားသို႕ေခၚသြားျခင္း၊ အစာမ်ားေကၽြးျခင္း၊ အနားေပးျခင္း၊ မုန္႕မ်ားကို လက္တကမ္းတြင္ ေဆာင္ထားျခင္းမ်ားျဖင့္ ေခ်ာ့ျမဴနိုင္ပါသည္။

ကေလးမ်ားသည္ စိတ္ရႈပ္လာလွ်င္ ဂ်ီက်တတ္ပါသည္။ ကေလးမ်ားသည္ တိရိစာၦန္ရံုမ်ားသို႕သြားရန္ ပူဆာျခင္းမ်ားျပဳလုပ္လာပါက တတ္နိုင္သေလာက္အခ်ိန္ေပးျခင္း၊ ခရီးသြားျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါ။ ထိုုသို႕ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ ကေလးမ်ားကို အလိုလိုက္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ကေလးမ်ားဂ်ီက်ျခင္းကို ေျဖရွင္းနိုင္မည့္ နည္းလမ္းေကာင္းတခုျဖစ္လို သူတို႕ခံစားခ်က္မ်ားကို မျဖည့္ဆည္းေပးလွ်င္ ျဖစ္လာမည့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားမျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ရာလည္း ေရာက္ပါသည္။

တခါတရံတြင္ ကေလးမ်ားဂ်ိီက်သည့္ အရာအားလံုးကို လုပ္ေပးရန္ မျဖစ္နိုင္ပါ။ ကေလးမ်ားသည္ အေႀကာင္းမဲ့သက္သက္လည္း ဂ်ီက်တတ္ပါသည္။ သူတို႕သည္ လူႀကားထဲတြင္ ဂ်စ္တိုက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္လာလွ်င္ လႊတ္ထားလိုက္ပါ။ ရိုက္နွက္ျခင္း၊ ေအာ္ေငါက္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ပါနွင့္။ သို႕ေသာ္ သင့္ကေလးကို တတ္နိုင္သမွ် ျငိမ္ေအာင္းးႀကိဳးစားသင့္ပါသည္။

ဂ်ီက်ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ျပီး ကေလးစိတ္ေျပခါနီးတြင္  ကေလးမ်ားသည္ ဖက္ျခင္း၊ အားေပးစကားမ်ားေျပာျခင္းတို႕ကို လိုခ်င္တတ္ႀကပါသည္။ ေထြးေပြ႕ထားျခင္းျဖင့္လည္း ေခ်ာ့နိုင္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ စည္းကမ္းသည္ စည္းကမ္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ- သင္သည္ ကစားကြင္းတြင္ အခ်ိန္ျပည့္သြားေသာေႀကာင့္ အိမ္ျပန္ရန္ ေျပာခ်ိန္သင့္ကေလးက ဂ်ီက်ေနပါက စည္းကမ္းအတိုင္းအိမ္ျပန္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဂ်ီက်ေနေသာ္လည္း စည္းကမ္းမပ်က္ေစေအာင္ ေလ့က်င့္ ေပးရမည္ျဖစ္ပါသည္။ သူတို႕စိတ္ထဲမွျဖစ္ေစခ်င္ေသာ အရာမ်ားကို သိေနေသာ္လည္း အိမ္ျပန္ခ်ိန္တြင္ အျခားအာရံုမ်ားေျပာင္းေအာင္ စာအုပ္မ်ား၊ ပံုျပင္မ်ား ဖတ္ျပေပးျခင္းျဖင့္ ေခ်ာ့ျမဴသင့္ပါသည္။

မိမိကေလးဂ်ီက်ျခင္းသည္ မိမိအေပၚသာ တာ၀န္ရွိပါသည္။ ကေလးမ်ားသည္ ဂ်ီက်တတ္ေသာ သဘာ၀ရွိပါသည္။ အခ်ိဳ႕သည္ လူအမ်ားႀကားထဲတြင္ ဂ်ီက်တတ္ပါသည္။ ထိုသို႕ျဖစ္ျခင္းသည္ မိဘမ်ားေႀကာင့္ မဟုတ္ပါ။ ကေလးသဘာ၀ဂ်ီက်ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ အျခားသူမ်ားက မိမိတို႕ကိုစာနာစိတ္ျဖင့္ ႀကည့္ေနခ်င္ ႀကည့္ေနပါလိမ့္မည္း။ ထိုသို႕ႀကည့္ခံရေသာေႀကာင့္ မိဘမ်ားအေနျဖင့္ ရွက္စိတ္မ်ားျဖစ္မိမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ကေလးမ်ားက ထိုအရာကို နားလည္နိုင္စြမ္းမရွိေသးပါ။ ထို႕ေႀကာင့္ ကေလးမ်ားကို ျပင္းထန္စြာ မတုန္႕ျပန္ဘဲ အိမ္တြင္ ေခ်ာ့ျမဴသလိုပင္ လူအမ်ားႀကားတြင္လည္း ျပဳမူဆက္ဆံသင့္ပါသည္။

ကေလးမ်ားသည္ အသက္ႀကီးလာသည္နွင့္ အမွ် ဂ်ီက်ျခင္းမ်ား နည္းသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႕ျဖစ္လာလွ်င္ သင့္အေနနွင့္ လည္း အျပင္ထြက္ျခင္း၊ အျပင္ဘက္သို႕ သြားရလာရအဆင္ေျပလာျခင္းမ်ားျဖစ္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။