ေရႊဇယ္ပြဲ

ေရႊဇယ္ေငြဇယ္ ခြံကစားစို႕

ပါမလားကြဲ႕ မေထြးရယ္။

ေရႊဇယ္ေငြဇယ္ မရွိေသးလို႕

မပါေသးဘူး မေထြးငယ္။

အိုျခမ္းကြဲက ေရႊေရာင္ဇယ္

ပန္းကန္ကြဲက ေငြေရာင္ဇယ္

ကစားမယ္ကြဲ႕ ေရႊဇယ္ပြဲ

အိုးျခမ္းပဲ႕ ကြဲ။

 

ကဗ်ာ – မင္းသုဝဏ္

ပန္းခ်ီ – ဦးဘၾကည္