လက္ေဆးေပးစို႔ လက္ေဆးစို႔!

လက္ေဆးျခင္းသည္ ကုန္က်စရိတ္ အသက္သာဆံုး သံုး၍ အက်ိဳးအျမတ္အၾကီးဆံုး ရ႐ွိႏိုင္ေသာက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မွဳ ျဖစ္ေပသည္။
ကာကြယ္ျခင္း သည္ကုသျခင္းထက္ ေကာင္းမြန္သည္ ဟူေသာ အသိျဖင့္ လူတိုင္းလိုက္နာသင့္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ရပ္လည္းျဖစ္သည္။
သင္ကိုယ္တိုင္လည္း လက္ေဆးပါ။ သင့္ကေလးအားလည္း ေကာင္းေသာအမူအက်င့္ရပါေစ။

ဘယ္အခ်ိန္?

– သင့္ ေမြးကာစ ကေလးကို မကိုင္တြယ္မီ (ကိုင္တြယ္မည့္ သူကို လက္ေဆးခိုင္းပါ)
– အစာမစားမီ
– အစားအစာမျပင္ဆင္ခင္ ျပင္ဆင္ေနခ်ိန္ ႏွင့္္ ျပင္ဆင္အျပီး
-အနာ ေသြး စသည္ မကိုင္ခင္ ႏွင့္ ကိုင္တြယ္အျပီး
-ကေလး အႏွီး လဲ ေပးအျပီး
– ႏွပ္ညွစ္ ေခ်ာင္းဆိုး ႏွာေခ် အျပီး
– အိမ္သာ မွဆင္းအျပီး
– တိရစာၦန္ မ်ား ႏွင့္ ၄င္းတို႕၏ အညစ္အေၾကးမ်ားအားကိုင္တြယ္အျပီး
– အမိွဳက္ပံုး အားကိုင္တြယ္အျပီး

ဘယ္လို?

– ေရပိုက္မွ လာေသာေရ ကိုသံုး၍ ေဆးလ်ွင္ ပို၍ ေကာင္းပါသည္။
– ဆပ္ျပာတိုက္ပါ။
– စကၠန္႔ ၂၀ ခန္႕ လက္ႏွစ္ဘက္အခ်င္းခ်င္း ပြတ္တိုက္ပါ။
– ေရျဖင့္ စင္ေအာင္ ေဆးပါ။
– သန္႕ရွင္းေျခာက္ေသြ႕ေသာ ပုဝါျဖင့္သုတ္ပါ။ သို႔မဟုတ္ သူ႕ဘာသာသူ ေျခာက္ေသြ႔ပါေစ။

အဆင္ေျပသြားမွာပါ။

ေအာင္ျငိမ္းဝင္း (Child Health Myanmar Page)
Photo – Credits to Google.