အသက္တစ္ႏွစ္အရြယ္ကေလးကို Social Services မွ ေခၚေဆာင္သြား၍ ဝမ္းနဲပူေဆြးေနရတဲ ့ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံမွ အသက္အႀကီးဆံုးမိဘႏွစ္ပါး

အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားစြာထဲမွ အသက္ၾကီးသည္ဆုိေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ၿဗိတိန္မွ အသက္ၾကီးဆံုး မိဘ
ႏွစ္ပါးရဲ ့ တစ္ႏွစ္ကေလးငယ္ကုိ Social Services မွေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္ဟု သတင္းမ်ားအရသိရသည္။

သူ ့တုိ ့ရဲကေလးကုိျပန္ေပးရန္ေတာင္းဆိုခံရသည့္အတြက္ ၆၃ႏွစ္အရြယ္မိခင္ႏွင့္ ၆၅ႏွစ္အရြယ္ဖခင္တုိ ့
ႏွစ္ဦးပူေဆြးေသာကေရာက္ေနရပါသည္ဟု ေျပာခဲ့သည္။

အမည္မေဖာ္လုိသူ စံုတြဲမွ ထိမ္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခြင့္ တစ္ႀကိမ္ႀကိဳးစားမႈမွာ က်ရႈံးခဲ့ေသာ္လည္း ကေလးကို
အိမ္ျပန္ေခၚလာႏိုင္ရန္အတြက္ ဆက္လက္ႀကိဳးစားသြားမည္ဟု ထုိစံုတြဲမွေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း The Sun
သတင္းစာအရ သိရသည္။

လူမႈဝန္ေဆာင္မႈအသင္းက ကေလးငယ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားေၾကာင့္ၾကား
ဝင္ခဲ့ရသည္ဟု The Sun ကသတင္းေပးပို ့ထားပါသည္။

အဂၤလန္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ေနထုိင္ၾကသည့္အဆုိပါစံုတြဲသည္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ရန္လုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ေပါင္
တစ္သိန္း £100,000 အကုန္က်ခံခဲ့ရၿပီး အသက္၃၀ အရြယ္အငွားမိခင္ကိုလည္းေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းကို
လည္းသတင္းေပးပို ့ခ်က္အရသိရသည္။

သူမသည္ အလွဴရွင္၏မမ်ိဳးဥကိုအသံုးျပဳၿပီး ေယာက်္ားတစ္ဦး၏သုတ္ပိုးႏွင့္အတူ သေႏၶတည္ရမည္ကို
နားလည္ထားခဲ့ပါသည္။

“သူတုိ ့ေတြ ယူက်ံဳးမရျဖစ္ေနၾကတယ္” ဟု စံုတြဲႏွင့္နီးစပ္သူတို ့က The Sun ကိုေျပာျပသည္။

လူမႈဝန္ေဆာင္မႈအဖြဲ ့က သူတုိ ့အား ကေလးကုိဘယ္လုိျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ပံု တိုးတက္ေအာင္လုပ္ဖို ့မႏွစ္
ကတည္းက ဆက္သြယ္ေျပာျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။

ေတာင္းဆုိထားသည့္အတုိင္းတုိးတက္မႈမရွိသည့္အတြက္ လူမႈကယ္ဆယ္ေရးမွ ကေလးကို ေခၚယူေစာင့္
ေရွာက္ဖုိ ့ရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

ကေလးငယ္က ေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာတြင္ရွိေနသည္ဟု ယူဆရသည္။ သူတို ့ေတြဟာ ေယာက်္ားေလး
(သို ့)မိန္းကေလးဆုိသည္ကိုမသိရပါဘူး။

သူတို ့အသက္အရြယ္ေၾကာင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းအတုိင္းဆက္လက္လက္လုပ္ေဆာင္ရသည္ကို နည္းလည္း
ၿပီးသားျဖစ္သည္။

လူမႈကယ္ဆယ္ေရးမွ သူတုိ ့၏သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအတြက္စိုးရိမ္ပူပန္မႈေတြျမင့္တက္လာၿပီးေနာက္
ကေလးငယ္ကို ေခၚေဆာင္သြားရျခင္းျဖစ္သည္ဟု သတင္းေပးပို ့ခ်က္အရသိရသည္။

 

ၾကာျဖဴမွ ဘာသာျပန္ဆိုေရးသားသည္။