ဆပ္သြားဖူးရုံ

  • ဆပ္သြားဖူးရုံ
  • ပ်ဳိေလးတို႕ အိမ္ဦး
  • ဆပ္သြားဖူးတဲ႕  တစ္ရုံႏွစ္ရုံ
  • ေက်းေတြကအံု။
  • မအံုပါနဲ႕ကိုေရႊေက်း
  • ပ်ဳိတိုေမာင္ ရွင္လိင္ျပန္ေတာ႕
  • နားပန္ဖို႕ေလး။

ပထမတန္း

ေဒါင္းဖတ္စာ

ျမန္မာရုိးရာေရွးျမန္မာကဗ်ာမ်ား- ေရႊအိမ္စည္