မူႀကိဳေက်ာင္းသား

မူႀကိဳေက်ာင္းသား

မူႀကိဳေက်ာင္းသား တို႕အရႊယ္

ေမေမခုိင္းတာ၀ိုင္းကူမယ္

ေဖေဖနဲ႕လည္းသီခ်င္းဆိုမယ္

ေက်ာင္းမွာလည္း အတူတူပဲေဟ႔

အိမ္မွာလညး္ အတူတူပဲေဟ႔

ဒို႕တစ္တြလည္းအတူတူပဲေဟ႔