ေမေမ ေၾကာ္တဲ႕ မုန္႕ ငါးခု

ေမေမ ေၾကာ္တဲ႕ မုန္႕ ငါးခု

သားသားေ၀စု မုန္႕ ႏွစ္ခု

က်န္တဲ႕သံုးခု မုန္႕ေတြဟာ

ခ်စ္ညီမေလးအတြက္ပါ

၀ိုင္းဖြဲ႕ကာ အတူစား

ေမေမ႔ လက္ရာေကာင္းတယ္ဗ်ား…….။