႔ ကေလး အစာနင္လ်ွင္ အလ်င္ အျမန္လုပ္ရမယ္ မည့္လမ္း

တေန႔က ၈လသားေလးတေယာက္ ၾကက္ေမာက္သီးနင္ၿပီး ဆံုးသြားတဲ့ပံုေလး ေတြ႔လိုက္လို႔ ကေလး အစာနင္လ်ွင္ အလ်င္ အျမန္လုပ္ရမယ္ မည့္လမ္းေလးပါ။ ကေလး မိဘတိုင္းတတ္သင့္ပါတယ္။