စာဝတီး

စာဝတီး

ကိုင္းေတာထဲက ဆူဆူညံ၊
စီစီ စာစာ အသံ၊
အုပ္လိုက္ပ်ံကာ ျမက္ေတာတေလွ်ာက္၊
သူတို႔ အစာေကာက္။

ေျပာက္ေျပာက္က်ားက်ား ရင္ဘတ္မွာ၊
သူ႕အသြင္ မွတ္မိစရာ၊
သူတို႔ႀကိဳက္တာ ကိုင္းျမက္သီး၊
အဲဒါ စာဝတီး။

ညီညီ (ေပါင္းတည္)