ခဲတံကိုင္

ခဲတံကိုင္

လက္ညိ်ဳး လက္မည်ပ္ကာယူ

ဆရာမန႕ဲအတူတူ

လက္ခလယ္ကို ထိန္းလို႕ထား

ခဲတံကိုင္စို႕လား……..