ပိက်ိ

ပိက်ိ

ပိက်ိပိက်ိ အသံဆူ
အသိုက္ေပါက္ဝမွာ ျပဴ
ေဖေမယူလာ ေကြ်းတာစား
ငွက္ေပါက္စေလးမ်ား။

သားသားမီးမီး ႀကီးထြားေအာင္
ေဖေမ ႀကိဳးစားေဆာင္
အေတာင္စံုေတာ့ ပ်ံထြက္ၾက
အဲဒါသဘာဝ။

ညီညီ (ေပါင္းတည္)