အိမ္ရွင္မတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ မိခင္ေကာင္းတစ္ဦးရဲ႕ ခ်ီးက်ဴးဖြယ္ရာ အရည္အခ်င္းအခ်ိဳ႕