တို႔တာဝန္

တို႕တာ၀န္

သည္အိမ္ ဘယ္သူ႔အိမ္
တို႔အိမ္။
တို႔အိမ္ေကာင္းေအာင္ ဘယ္သူျပဳ
ငါတို႔ မိသားစု။
သည္ေက်ာင္း ဘယ္သူ႔ေက်ာင္း
တို႔ေက်ာင္း။
တို႔ေက်ာင္းဂုဏ္ကို ဘယ္သူေဆာင္
ငါတို႔ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေဆာင္။
သည္ေျမ ဘယ္သူ႔ေျမ
တို႔ေျမ။
တို႔ေျမသာေၾကာင္း ဘယ္သူေလာင္း
ငါတို႔ ျပည္သူေပါင္း။ ။

(တင္မိုး)