ဖိုးသာထူး

ဖိုးသာထူး

ဖိုးသာထူး ဖိုးသာထူး
အလြန္ဝတဲ့ ဖိုးသာထူး၊

ဖိုးသာထူး ဝမ္းပူပူ
ဖိုးဝႀကီးနဲ႔တူ၊

တူပါသကြဲ႕ မယံုျငား
သည္မွာၾကည့္ပါ့လား။ ။

(ေဒါက္တာေမာင္ျဖဴး)