မေရႊဖဲ

မေရႊဖဲ
ဘယ္သြားေနလဲ မေရႊဖဲ
ဘုရားပြဲကို လွည္းနဲ႔ဆို
ဘာဝယ္ခဲ့လဲ မေရႊဖဲ
ပင္နီအကႌ် ေယာထမီ
ဘာစားခဲ့လဲ မေရႊဖဲ
ၾကာဇံလက္သုပ္ မုံ႔ဖက္ထုပ္
ဘယ္ေလာက္ကုန္လဲ မေရႊဖဲ
စကၠဴတက်ပ္ ေငြတမတ္
ဘာျမင္ခဲ့လဲ မေရႊဖဲ
ေစ်းသည္ ေစ်းဝယ္ စံုလို႔ကြယ္
ဘာလုပ္ေသးလဲ မေရႊဖဲ
ဘုရားရွင္ေတာ္ ဖူးပါေသာ္
ဘာအမည္လဲ မေရႊဖဲ
မေကြးျမိဳ႕စြန္ ျမသလြန္
ဘာဆုပန္လဲ မေရႊဖဲ
နိဗၺာန္ေရႊျပည္ ဆုပန္သည္။
(ေဒါက္တာေမာင္ျဖဴး)