ေတာက္တဲ႔

ေတာက္တဲ႔

ေနမင္းပူပူ ေခါင္တိုင္ေခါင္းက၊
မိုးေရေတာင္းတဲ႔ ကိုဟဝါ။
ပိန္းလွရြက္လို သူ႔အသားက၊
ေပ်ာက္ေတာက္ က်ားတား ဝါတာတာ ။
ေတာက္တဲ႔ ဆိုတာ သူမႈတ္လားကြဲ႔၊
တို႔အိမ္နားလဲ တေကာင္ပါ။
မိုေလေခၚကာ တေႏြလံုးပ (တေန႔လံုးပါ့)၊
မိုေတြခ် ဳန္းလို႔ ေလေတြလာ။
မိုးပါ၊ ေလပါ ။

(မင္းသုဝဏ္)