ပုခက္လႊဲ

ပုခက္လႊဲ

မုန္တိုင္းကထန္၊ ေခ်ာင္းကလွ်ံ၊
ဝဲသံကေၾကြး၊ လိႈင္းကေဖြး၊
ယီးေလေလ့၊ ယီးေလေလး။ ။

မိုးေပါက္ကနာ၊ ျဖဳတ္ကလာ၊
လမ္းတာကေဝး၊ေလကေအး၊
ယီးေလေလ့၊ ယီးေလေလး။ ။

ေဖာ္ခ်င္းတို႔ေရ၊ တို႔တစ္ေတြ၊
ေလွာ္ေလွအေျပး၊ယက္ေဖြးေဖြး၊
ယီးေလေလ့၊ ယီးေလေလး။ ။

ေနမင္းဖန္ဝါ၊ ယြန္းေတာ့ရွာ၊
အိပ္ပါလူေလး၊ ေမ့ရင္ေသြး၊
ယီးေလေလ့၊ ယီးေလေလး။ ။

ငွက္မငွက္ဖို၊ သိုက္ျမံဳခို၊
သံခ်္ိ ဳမေၾကြး၊ အိပ္ျပီေလး၊
ယီးေလေလ့၊ ယီးေလေလး။ ။

ရနံ႔မထံု၊ ပန္းဝတ္မံႈ၊
ပန္းငံုမွာေကြး၊ အိပ္ျပီေလး၊
ယီးေလေလ့၊ ယီးေလေလး။ ။

လမင္းေသာ္တာ၊ ေရာင္ျခည္ျဖာ။
အိပ္ပါလူေလး၊ ေမ့ရင္ေသြး၊
ယီးေလေလ့၊ ယီးေလေလး။ ။

(မင္းသုဝဏ္)