မာရ္နတ္သား

 မာရ္နတ္သား

 

ဘယ္ဘက္ ညာဘက္ အစုံေပါင္းေတာ့၊
လက္ဆယ္ေခ်ာင္းေတာင္ ျဖစ္လာတယ္။

မာရ္နတ္မင္းကို သည္လိုေပါင္းယင္၊
လက္တစ္ေသာင္းေတာင္ ျဖစ္လိမ့္မယ္။
မာရ္နတ္သားက ကစားရြယ္၊
သူ႔မယ္မယ္က အလုပ္မ်ား။

လက္သဲ႐ွည္ကို တခါလွီးယင္၊
သူ႔မယ္မယ္ နတ္သမီးမွာ၊
ညည္းလိမ့္ မအား။ ။

(မင္းသုဝဏ္)