ကေလးငယ္ကို အၿမဲ ျပံဳးျပပါ

ကေလးငယ္ကို အၿမဲ ျပံဳးျပပါ
***********************
စကားမေျပာတတ္ေသးေသာ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ေဖေဖေမေမတို႔၏ အသံ၊ စကားလံုးမ်ားမွ ဘာသာစကားကို သင္ယူေနရံုမက ေမေမေဖေဖတို႔၏ မ်က္ႏွာ အမူအရာကိုပါ အၿမဲ ေလ့လာေနပါသည္။

စကားမေျပာတတ္ခင္ ကေလးငယ္သည္ မိဘႏွင့္ ဆက္သြယ္ရာတြင္ ေအာ္ငိုျခင္းကို ပထမဦးဆံုး အသံုးျပဳသည္။ ေနာက္တစ္ဆင့္တြင္ ျပံဳးနည္းႏွင့္ မ်က္ေမွာင္ၾကဳတ္ျခင္းကို အသံုးျပဳသည္။ အျပံဳးကို မိဘဆီက သင္ယူၿပီး အသက္ ၂ လဝန္းက်င္တြင္ ျပန္ျပံဳးျပပါလိမ့္မည္။

ကေလးငယ္မ်ားကို ျပံဳးျပျခင္းသည္ ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္းႏွင့္ အက်ိဳးေက်းဇူးရွိပါသည္။ ကေလးက မိဘအျပံဳးကို ျမင္ပါမ်ားလွ်င္ မိဘအေပၚသံေယာဇဥ္ပိုလာၿပီး သူေရာက္ရွိေနေသာ ပတ္ဝန္းက်င္က စိတ္ခ်လံုျခံဳမႈရွိေၾကာင္းခံစားရမည္။

ကေလးငယ္သည္ ျပံဳးေနေသာ မိဘကို ၾကည့္ေနရင္း သူငယ္အိမ္ေလးမ်ား အနည္းငယ္က်ယ္သြားသည္ကို သတိထားၾကည့္ပါ။ ထိုသူငယ္အိမ္ေလးမ်ား ခဏ က်ယ္သြားျခင္းက ခႏၶာကိုယ္တြင္း စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္လွ်င္ အလုပ္လုပ္ေသာ အာရံုေၾကာမ်ား ႏိုးၾကားလာျခင္းကို ျပပါသည္။ ထိုအာရံုေၾကာစနစ္က သာယာေပ်ာ္ရႊင္ေသာ ခံစားခ်က္ကို ကေလးကို ရရွိေစရံုသာမက ကေလး၏ ဦးေႏွာက္ႀကီးထြားမႈ အတြက္ အက်ိဳးျပဳ ဓာတုပစၥည္းမ်ား၊ ဦးေႏွာက္ဖြံ ့ၿဖိဳးမႈကို အားေပးေသာ သဘာဝေဟာ္မုန္းကို ထြက္ရွိေစပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေမေမေဖေဖတို႔၏ ကေလးကို ျပံဳးျပေသာ အျပံဳးတိုင္းက သူတို႔ ဦးေႏွာက္ဖြံၿဖိဳးႀကီးထြားဖို႔အတြက္ တန္ဖိုးရွိေသာ အျပံဳးမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ကေလးငယ္တို႔ အနာဂတ္တြင္ အျပံဳးေတြရွိေနဖို႔ အခြင့္ရွိတိုင္း သူတို႔ကို ျပံဳးျပလိုက္ပါ။

ေနေနမိုးေဆြ (Child Health Myanmar)