လူကေလးရဲ႕အမွတ္အသား

လူကေလးရဲ႕အမွတ္အသား

ဆြမ္းခ်က္ထစို႔လူေလးရယ္၊
နာရီၾကည့္ပါကြယ္။
ငွက္ငယ္ျမည္လို႔ေရာင္နီျမဴး ၊
ၾကည့္ဘို႔လိုပါဘူး။
သေျပသင္းတဲ့သႀကၤခ်ိန္၊
ၾကည့္ပါ့ျပကၡဒိန္။
ဝင္းထိန္ေဝလို႔ပိေတာက္ျမဴး ၊
ၾကည့္ဘို႔လိုပါဘူး။ ။

(မင္းသုဝဏ္)