သဘက္ေဆး

 

သဘက္ေဆး

ႏြားရိုင္းသြင္းခ်ိန္ ျပင္မထြက္နဲ႔၊
ဖုတ္သဘက္ေတြ လိုက္တတ္တယ္။
ဖုတ္သဘက္ေတြ ေၾကာက္တဲ့ေဆးကို၊
ဘုန္းႀကီးေပးလို႔ ရွိပါတယ္။
သူငယ္ခ်င္းရယ္ သဘက္ေဆးကို၊
ကၽြဲရုပ္ေလးနဲ႔ လဲပါကြယ္။
ဗုဒၶံ၊ဓမၼံ၊သံဃံ ရြတ္ကြဲ႕၊
သရဲလႊတ္လို႔ ေျပးလိမ့္မယ္။
ရြတ္ကြယ္၊ ရြတ္ကြယ္။ ။

(မင္းသု၀ဏ္)