ၾကြက္ကေလး

ၾကြက္ကေလး

ေၾကာင္ကေလးကေဗဒင္တြက္လို႔၊
ၾကြက္ကေလးကေခ်ာင္မွာခို၊
မ်က္ရည္ေတာက္ေတာက္ယို။
မငိုပါနဲ႔ၾကြက္ကေလး။
ေဗဒင္ဆရာအတြက္မွားလို႔၊
စပါးက်ီအိုႀကိဳအၾကားကို၊
သြားၿပီကြဲ႔ေလး။ ။

(မင္းသုဝဏ္)