ဥပုသ္ေစာင့္

ဥပုသ္ေစာင့္

ဆြမ္းအုပ္နီနီ၊ အေမရြက္လို႔၊
နက္ျဖန္မနက္၊ ေက်ာင္းထြက္မယ္။
ေမာင္လဲလုိက္မယ္၊ ခ်န္မထားနဲ႔၊
အေမသြားေတာ့၊ ပ်င္းလွတယ္။
ေက်ာင္းႀကီးေပၚမွာ၊ ေမာင္ငယ္ေဆာ့ေတာ့၊
ဘုန္းႀကီးေအာ့လို႔၊ ႐ိုက္လိမ့္မယ္။
ေမာင္မေဆာ့ေပါင္၊ စိပ္ပုတီးနဲ႔၊
ဘုန္းေတာ္ႀကီးလို၊ ေနပါ့မယ္။
လိုက္မယ္၊ လိုက္မယ္။

(မင္းသုဝဏ္)