တူတူေရဝါးဝါး

တူတူေရဝါးဝါး၊
လူကေလးနဲ႔ ေမကစား။
အေမ႔သားေလး ပုန္းစရာ၊
လက္ဝါေလးနဲ႔ ႔ကာ။
လက္ဝါးကာ အေပါက္ေသး၊
ေခ်ာင္းလို႔ၾကည့္တယ္ေလး။
မိုးတိမ္ေျမွးတဲ႔ ေငြေသာ္တာ၊
ေမ႔သားတူလွပါ ။
အေမ႔မွာေတာ႔ ကမၻာလား၊
တူေရ တဝါးဝါး။

(မင္းသုဝဏ္)