ေရႊခဲၾကက္တူေရြး

ေရႊခဲၾကက္တူေရြး

ၾကက္တူေရြး ၾကက္တူေရြး၊
ေရႊခဲ ၾကက္တူေရြး။
ညီပုေလးကို စာအံသင္၊
ေရႊခဲ စာအံသင္။
ညီေလးခင္က စာျပန္တုန္း၊
ေရႊခဲ စာျပန္တုန္း။
ဝလံုးေရးဖို႔ ညီေလးထိုင္၊
ေရႊခဲ မေရးႏိုင္။
ေငးမႈိင္ရွာေပါ႔ ၾကက္တူေရြး၊
ေရႊခဲ ၾကက္တူေရြး။

(မင္းသုဝဏ္)