ကိုယ္၀န္ေဆာင္ အာဟာရ လမ္းညႊန္

ကိုယ္၀န္ေဆာင္ အာဟာရ ေဟာေျပာပြဲမွ အခ်က္အလက္မ်ား ျပန္လည္ မွ်ေ၀လိုက္ပါတယ္
Dr. Jasmine
Clinical Nutritionist