🙏🙏🙏 စိပ္ပုတီး 👏👏👏

🙏🙏🙏 စိပ္ပုတီး 👏👏👏

ဒူေနာင္ေ၀ေ၀ ေၾကးစည္တီးေတာ့
စိပ္ပုတီးန႔ဲ ေမာင္ေထြးငယ္။

မၾကီးဆီကုိ လာထိုင္ျပီးေတာ့
စိပ္ပုတီးၾကီး ျပလို႔ရယ္။

“မမၾကီးရယ္ ဘၾကီးလုံးက
ပုတီးတကုံး ၀ယ္ေပးတယ္။

ဘၾကီးညစဥ္ မအိပ္ခင္ေျပာတ့ဲ
ဗုေဒၶါ ဗုေဒၶါ ရြတ္လို႕ရယ္
စိပ္မယ္ စိပ္မယ္” တဲ့။ ။

ဆရာမေငြတာရီ