ေအာ္တစ္ဇင္ကေလးဆုိသည္မွာ

ေအာ္တစ္ဇင္ကေလးဆုိသည္မွာ

ေအာ္တစ္ဇင္ကေလးဆုိတာကုိ ဘယ္လုိအေျခအေနေတြကုိၾကည့္ၿပီး သတ္မွတ္သလဲဆုိေတာ့ –
၁) သူဟာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးပုိင္းမွာ တျခားပုံမွန္ကေလးေတြေလာက္ မလုပ္ႏုိင္ဘူး။
၂) သူ႔ရဲ႕စကားေျပာဆုိမႈနဲ႔ ဘာသာစကားအသုံးခ်မႈအပုိင္းေတြမွာ ပုံမွန္ထက္အားနည္းေနတယ္။
၃) သူ႔ရဲ႕စိတ္၀င္စားႏုိင္မႈဟာ အကန္႔အသတ္နဲ႔ျဖစ္ေနတယ္။
၄) သူတုိ႔မွာ အျပဳအမူတစ္ခုကုိ ပုံမွတ္ထက္ေက်ာ္လြန္ၿပီး ထပ္ကာထပ္ကာလုပ္တတ္တဲ့ အေလ့အက်င့္ရွိေနတယ္။ (ဥပမာ – လက္တစ္ဖက္တည္းကုိအၿမဲလႈပ္ခါေနတတ္ျခင္း၊ ေခါင္းကုိတဆတ္ဆိတ္ညိတ္ေနျခင္း)
အထက္ပါအေျခအေနေတြမ်ိဳးရွိတဲ့ကေလးေတြကုိ Autism Spectrum (ေအာ္တစ္ဇင္အဆင့္) (၃)ဆင့္နဲ႔ ထပ္မံပုိင္းျခားသတ္မွတ္ႏုိင္တယ္။
၁) အႏုစား
၂) အလယ္အလတ္စား နဲ႔
၃) အျပင္းစား တုိ႔ ျဖစ္တယ္။
အဲ့ဒီအဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကုိ သတ္မွတ္ေပးတဲ့အဖြဲ႔အစည္းကေတာ႔ American Psychiatric Association (APA) (အေမရိကန္စိတ္ေရာဂါဆုိင္ရာအဖြဲ႔အစည္း) ျဖစ္ပါတယ္။
အဲ့ဒီအခက္အခဲေတြဟာ ေအာ္တစ္ဇင္ကေလးေတြကုိ တျခားသူေတြနဲ႔ ေျပာဆုိ၊ေပါင္းသင္းဆက္ဆံတဲ့အခါမွာ အတားအဆီး၊ အေႏွာက္အယွက္ေတြ ျဖစ္သြားေစေတာ့တာပါပဲ။
ဒါေပမဲ့ ေအာ္တစ္ဇင္ျဖစ္တဲ့ကေလးတုိင္းမွာ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္မတူညီဘဲ ထူးျခားတဲ့ကြဲျပားမႈေတြရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ေအာ္တစ္ဇင္ကေလးေတြအတြက္ ပုံေသသတ္မွတ္ထားတဲ့ ကုထုံးေတြနဲ႔ကုတာထက္စာရင္ သူတုိ႔ရဲ႕ထူးျခားမႈအေပၚမွာအေျခခံၿပီးေတာ့ ကုထုံးကုိေျပာင္းလဲအသုံးျပဳတာက ပုိၿပီးေတာ့သင့္ေလ်ာ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီလုိကုထုံးေတြကုိအသုံးျပဳတဲ့အခါမွာလည္း ဘယ္လုိကုထုံးမ်ိဳးကေတာ့ျဖင့္ ကုိယ့္ကေလးနဲ႔သင့္ေတာ္တယ္၊ မသင့္ေတာ္ဘူးဆုိတာကုိ ေအာ္တစ္ဇင္ျဖစ္တဲ့ကေလးေတြရဲ႕မိဘေတြအေနနဲ႔က ႀကိဳတင္သိထားသင့္ပါတယ္။
ဥပမာအားျဖင္႔ – ကေလးအတြက္အသုံးျပဳမယ့္ကုထုံးဟာ Behavioral Base (အျပဳအမူကုိအေျခခံ၍) ကုသတဲ့ ကုထုံးလား (သုိ႔မဟုတ္) Developmental Base (ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကုိၾကည့္ၿပီးေတာ့) ကုသတဲ့ကုထုံးလားဆုိတာကုိ သိထားရပါမယ္။ ဒီကုထုံးေတြရဲ႕ထိေရာက္မႈကုိလည္း အကန္႔အသတ္နဲ႔သာတုိင္းတာႏုိင္ပါေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ မိဘေတြအေနနဲ႔ ကုိယ့္ကေလးရဲ႕ထူးျခားတဲ့ အေျခအေနေတြကုိၾကည့္ၿပီး ဘယ္လုိကုထုံးမ်ိဳးက ကုိယ့္ကေလးအတြက္ ျမန္ဆန္ထိေရာက္မႈရွိတယ္၊ မရွိဘူးဆုိတာကုိ ဆုံးျဖတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေအာ္တစ္ဇင္ကၽြမ္းက်င္သူေတြအားလုံး တညီတညြတ္တည္းလက္ခံထားတဲ့အရာကေတာ့ ေအာ္တစ္ဇင္ကေလးတစ္ေယာက္ကုိ ေစာႏုိင္သမွ်ေစာေအာင္ကုသေပးျခင္းနဲ႔၊ အဲ့ဒီကုသမႈအပုိင္းမွာ မိဘေတြရဲ႕ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈဟာ အေရးအႀကီးဆုံးျဖစ္တယ္ဆုိတာပါပဲ။ မိဘေတြရဲ႕ပူးေပါင္းပါ၀င္လုပ္ေဆာင္မႈနဲ႔ ေအာ္တစ္ဇင္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး နားလည္မႈစြမ္းရည္ျမင့္မားမႈဟာ ကေလးေတြကုိကုသတဲ့ေနရာမွာ ပုိၿပီးအက်ိဳးရွိေစပါတယ္။ ယခုေရးသားတင္ျပမယ့္ ေအာ္တစ္ဇင္ကုထုံးဟာ Developmental Approach (DIR/Floortime model by Stanley Greenspan) ရဲ႕ ကုထုံးအေပၚမွာ အေျခခံၿပီးေရးသားထားတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကုထုံးဟာ စာေရးသူရဲ႕ လက္ရွိအသုံးျပဳေနတဲ့ ကုထုံးအမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ Floortime နည္းလမ္းမွာဆုိရင္ အဓိကဦးတည္တာက ေအာ္တစ္ဇင္ကေလးငယ္မ်ားကုိ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမုိင္တုိင္ အဆင့္(၆)ဆင့္ကုိ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ေရာက္ရွိသြားေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးရန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအဆင့္ေတြကုိေရာက္ရွိရန္အတြက္ ကေလးကဦးေဆာင္ေသာကစားနည္းမ်ားကုိ ကစားေစၿပီး ကေလးနဲ႔ကုသသူရဲ႕ၾကားမွာ အျပန္အလွန္ တုံ႔ျပန္ဆက္ဆံျခင္းအားျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအဆင့္ကုိရရွိရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
ေအာ္တစ္ဇင္ကေလးမ်ားဟာ ေယဘူက်အားျဖင့္ သူတုိ႔မွာရည္ရြယ္ခ်က္ ေပ်ာက္ဆုံးေနတတ္ၾကပါတယ္။ အေၾကာင္းအရာတစ္စုံတစ္ရာတစ္ခုခုကုိ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိရွိနဲ႔လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဖုိ႔ရန္ သူတုိ႔အတြက္ အခက္အခဲရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႔ရဲ႕အမူအယာေတြဟာ ရည္ရြယ္ခ်က္မဲ့သလုိမ်ိဳး ျဖစ္တတ္ၿပီးေတာ႔ အျပဳအမူတစ္ခုကုိ ထပ္ခါထပ္ခါ လုပ္ေနတတ္ပါတယ္။ တစ္ခါတရံမွာလည္း ဦးတည္ရာမဲ့ေရာက္တက္ရာရာမ်ိဳး ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ဟာ သူတုိ႔ရဲ႕လုိအင္ဆႏၵေတြ၊ခံစားခ်က္ေတြနဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕အျပဳအမူကုိ ခ်ိတ္ဆက္ဖုိ႔ရန္ မတတ္ႏုိင္ၾကသူေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သူတုိ႔ရဲ႕ခံစားမႈေတြ၊ လုိအင္ဆႏၵေတြကုိ ေဖာ္ျပဖုိ႔အတြက္ စကားလုံးေတြသုံးစြဲျခင္းအပုိင္းမွာလည္း အားနည္းပါတယ္။ အဲ့ဒီအေျခအေနဟာ သူတုိ႔အတြက္ ဘာသာစကားဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကုိ အဟန္႔အတားႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ေစပါတယ္။ သာမန္ကေလးမ်ားအေနနဲ႔ကေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕စိတ္ခံစားမႈေတြ၊ လုိအင္ဆႏၵေတြကုိ ဘာသာစကားအသုံးျပဳၿပီး လြယ္လင့္တကူ ျပဳမူ၊ေျပာဆုိႏုိင္ေသာ္လည္း၊ ေအာ္တစ္ဇင္ကေလးမ်ားအေနနဲ႔ကေတာ့ သူတုိ႔ခံစားရသမွ်နဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕လုိအင္ဆႏၵဟူသမွ်ကုိ ထုတ္ေဖာ္၊ေျပာျပႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ စကားလုံးေတြအသုံးျပဳၿပီး ျပဳမူေျပာဆုိႏုိင္မႈအပုိင္းမွာ အားနည္းၾကပါတယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ေအာ္တစ္ဇင္ကေလးေတြကုိ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအဆင့္ေတြကုိမေက်ာ္လြန္ေစဘဲ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ သူ႔အဆင့္အလုိက္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ဖုိ႔ရန္ သိပ္ကုိအေရးႀကီးပါတယ္။ တခ်ိဳ႕မိဘေတြဟာ သူတုိ႔ကေလးစကားေျပာအခက္အခဲျဖစ္ေနတဲ့အေပၚမွာပဲ အာရုံစုိက္ၿပီးေတာ႔ ကေလးစကားေျပာလာႏုိင္တဲ့အထိ ေစာင့္ၾကည့္ေနတတ္ၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ႔ သူတုိ႔ရဲ႕စိတ္ခံစားမႈအပုိင္းကုိ တုိးျမင့္လာေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မွသာလွ်င္ သူတုိ႔ရဲ႕ဘာသာစကားစြမ္းရည္ကလည္း အတူလုိက္ပါတုိးတက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။

မိမိကေလးမ်ား၏ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအဆင့္မ်ားကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ျခင္း

ပုံမွန္ကေလးတစ္ေယာက္ဟာ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအဆင့္(၆)ဆင့္ကုိ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ျဖတ္သန္းၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ သူတုိ႔ရဲ႕ခံစားမႈနဲ႔ဆုိင္တဲ့ အေတြ႔အၾကံဳေတြျဖစ္ေပၚလာၿပီး အဲ့ဒီအေတြ႔အၾကံဳကပဲ ကေလးငယ္ရဲ႕သိစိတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ (Cognitive)၊ လူမႈေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ (Social)၊ စိတ္ခံစားမႈ (Emotional)၊ ဘာသာစကား (Language)၊ လႈပ္ရွားမႈဆုိင္ရာစြမ္းရည္ (Motor Skills)၊ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိ သိျမင္မႈ (Sense of Self) အစရွိတဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအဆင္႔ေတြျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။

ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမုိင္တုိင္ (၁) ျပင္ပေလာကကုိ စတင္စိတ္၀င္စားလာျခင္း

ကေလးေတြဟာ လူ႔ေလာကကုိစတင္၀င္ေရာက္လာလာခ်င္းမွာပဲ သူတုိ႔ပတ္၀န္းက်င္မွာရွိေနတဲ့ အရာအားလုံး (အရာ၀တၳဳလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ အသံမ်ား၊ ျမင္ႏုိင္ေသာအရာမ်ား၊ အနံ႔မ်ား၊ အေငြ႔မ်ား၊ အထိအေတြ႔မ်ား) ကုိ စတင္ခံစားသိရွိပါတယ္။ အဲ့ဒီလုိမ်ိဳး ေျမာက္ျမားလွစြာေသာ ကေလးငယ္ရဲ႕ေဘးမွာရွိေနတဲ့အရာေတြက ကေလးငယ္ရဲ႕စိတ္၀င္စားမႈကုိ ျမင့္တက္လာေအာင္ လွံဳ႕ေဆာ္ေပးပါတယ္။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ကေလးငယ္ဟာ ဘယ္လုိအရာမ်ိဳးက သူ႔အတြက္အဆင္ေျပတယ္၊ သူ႔ကုိေအးခ်မ္းေစတယ္ဆုိတာမ်ိဳးကုိ သတိျပဳမိလာပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ – အေမ့ရဲ႕အသံတုိးတုိးေလးနဲ႔ အေမ့ရဲ႕ညင္သာစြာရင္ခြင္မွာထားၿပီး လႈပ္ခတ္တာေလးေတြ၊ သီခ်င္းသံတုိးတုိးေလးေတြ၊ အလင္းေရာင္ေႏြးေႏြးေလးေတြ အစရွိတဲ့အရာေတြကုိ ကေလးကခံစားရပါမယ္။
ဒီေနရာမွာ ေအာက္မွာေပးထားတဲ့ ဥပမာေလးႏွစ္ခုကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။ ေမာင္ကနဲ႔ ေမာင္ခ ဆုိပါစုိ႔။
သူတုိ႔မွာ ေအာ္တစ္ဇင္လုိ႔ယူဆလုိ႔ရတဲ့ အရာတခ်ိဳ႕ကုိ ေတြ႔ေနရပါတယ္။

“ေမာင္ကဟာ သာမန္ထက္ပုိၿပီး စိတ္တုိ၊ စိတ္ဆုိးလြယ္လြန္းတဲ့ ကေလးတစ္ေယာက္ပါ။ သူ႔ကုိေခ်ာ႔ရတာလည္း သိပ္ခက္ပါတယ္။ ငုိရင္လည္းမတိတ္ေတာ့ဘူး။ တခ်ိန္လုံးငိုပဲငုိေနတယ္။ သူ႔မိဘေတြက နည္းေပါင္းစုံႀကိဳးစားပါတယ္။ ပုခက္ထဲလႈပ္သိပ္တယ္၊ ခ်ီထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ခုမွအလုပ္မျဖစ္ပါဘူး။ ေနာက္ဆုံးတျဖည္းျဖည္းနဲ႔မိဘေတြ ပင္ပန္းၿပီး စိတ္္ပ်က္ညစ္ညဴးမႈျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။
ေမာင္ခကေတာ့ သိပ္ကုိေအးတဲ့ကေလးေလးပါ။ သူသိပ္လည္းမငုိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ သူကဘာကုိမွလည္း စိတ္၀င္စားတဲ့ပုံမေပၚပါဘူး။ ၿပံဳးျပရင္၊ ကလိထုိးရင္၊ မ်က္လုံးခ်င္းဆုံဖုိ႔ႀကိဳးစားရင္လည္း ျပန္ၿပီးေတာ့ တုံ႔ျပန္မႈအရမ္းနည္းပါတယ္။ သူ႔ကုိဘယ္အရာကမွမဆြဲေဆာင္ႏုိင္ပါဘူး။
အေပၚကေပးထားတဲ့ကေလးႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ အေျခအေနႏွစ္ခုမွာ ကေလးႏွစ္ေယာက္လုံးက သူတုိ႔ရဲ႕ခံစားမႈနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအဆင့္ကုိ ေကာင္းေကာင္းမေရာက္ရွိခဲ့တာကုိ ေတြ႔ေနရပါတယ္။ ”

ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမုိင္တုိင္ (၂) လူကုိ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးလုိစိတ္

ျပင္ပကမၻာကုိစိတ္၀င္စားလာတာနဲ႔အမွ် လူေတြနဲ႔ေျပာဆုိ၊ ဆက္ဆံ၊ ျပဳမူရတဲ့အေပၚမွာလည္း ႏွစ္သက္သာယာမႈျဖစ္လာတတ္တာ ဓမၼတာပါပဲ။ သဘာ၀အားျဖင့္ ကေလးတုိ႔အေနနဲ႔ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးလုိစိတ္ ေပၚလာသူမ်ားကေတာ့ သူတုိ႔နဲ႔အနီးကပ္ဆံုးေနသူ အေဖနဲ႔အေမပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔နဲ႔ အရင္နွီးဆံုးျဖစ္တဲ့ အေဖနဲ႔အေမ (သို႔မဟုတ္) ကေလးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္သူမ်ားဆီကေန ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ ေႏြးေထြးလံုၿခံဳမွဳနဲ႔ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကုိရရွိမႈဟာ ကေလးမ်ား အနာဂါတ္မွာ အျခားလူေတြကုိ ခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ယံုယံုၾကည္ၾကည္နဲ႔ ဆက္ဆံတတ္ေစဖုိ႔အတြက္ အေျခခံက်တဲ့အရာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ရင္းရင္းနွီးနွီး ဆက္ဆံ တတ္မႈဟာ ကေလးတုိ႔ရဲ႔လွဳပ္ရွားမွဳ ဆုိင္ရာစြမ္းရည္၊ သိစိတ္၊ ဘာသာစကားစြမ္းရည္ေတြကို ပိုၿပီးခိုင္မာ လာေစဖုိ႔အတြက္ ကူညီေပးပါတယ္။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အဲ့ဒီရင္းႏွီးခင္မင္ခ်င္စိတ္ဟာကေလးတုိ႔ကုိ သူတုိ႔ရဲ႕ လက္ေသးေသးေလးေတြနဲ႔ လူႀကီးရဲ႕ႏွာေခါင္း၊ပါးစပ္စတာေတြကို ကိုင္ၾကည့္ဖုိ႔ ၊ မ်က္လံုးခ်င္းဆံုဖုိ႔နဲ႔ သီခ်င္းသံ၊စကားေျပာသံ စတဲ့အသံေတြကုိ မွတ္မိဖို႔အတြက္ တြန္းအားတစ္ခုျဖစ္ေစလို႔ပါပဲ။

“အသက္ေျခာက္လအရြယ္ ေမာင္ဂငယ္ေလးဟာ သူ႔အေမ သူ႔ကုိ ထိလို႔ကိုင္လို႔ မရ၊ ေခ်ာ့လို႔ျမဴလို႔မရေအာင္ဘဲ ရုန္းကန္ တုန္႔ျပန္တတ္ပါတယ္။ သူ႔ေမေမက သူ႔ကုိ ခ်ီေပြ႔လိုက္တုိင္းမွာပဲ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ စူးစူး၀ါး၀ါးကို ေအာ္ငိုေတာ့တာပါပဲ။ သူ႔အေမမွ မဟုတ္ဘူး။ သူ႔အေဖနဲ႔အဖြားကို လည္း အဲဒီ့အတုိင္းပဲ တုန္႔ျပန္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့ သူ႔မိဘေတြလည္း ေမာင္ဂငယ္ေလးကုိ ေရခ်ိဳး၊ ထမင္းေကၽြး အၿမဲလုပ္ေပးေနသူကေလးထိန္းနဲ႔ပဲ ပစ္ထားလုိက္ရပါေတာ့တယ္။
အသက္ခုနွစ္လအရြယ္ ေမာင္ဃႀကီးေလးကေတာ့ ေမာင္ဂငယ္ေလးနဲ႔ ေျပာင္းျပန္ပါပဲ။သူက ေအးလြန္းတယ္။ သူ႔ေမေမက သူ႔ကုိ ေခ်ာ႔ျမဴစကားေျပာတယ္။ သူရယ္ေအာင္လို႔ မ်က္ႏွာကို အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္ျပတယ္။ ရယ္စရာေတြလုပ္ျပတယ္။ သီခ်င္းဆုိျပတယ္။လက္ခုတ္တီးျပတယ္။ ေမာင္ဃႀကီးေလးကုိ ၾကည့္ၿပီးေတာ့ စကားေတြလည္းေျပာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူကေတာ့ အငး္မလုပ္အဲမလုပ္ဘဲ။ တစ္ခ်က္တစ္ခ်က္ေတာ့ ေမေမ့ကုိၾကည့္ေပမယ့္ တုံ႔ျပန္မႈကေတာ႔ အားနည္းပါတယ္။
ဒီကေလးႏွစ္ေယာက္ဟာလည္းပဲ လူေတြအေပၚခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးလုိစိတ္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအဆင့္ကုိ ေကာင္းေကာင္းမေရာက္ရွိခဲ့ဘူးဆုိတာကုိ ေတြ႔ေနရပါတယ္။ ”

ေရွ႕လမွာ က်န္ေနေသးတဲ့ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈမုိင္တုိင္မ်ားနဲ႔ ကေလးတုိ႔ရဲ႕ ဖြံၿဖိဳးမႈမုိင္တုိင္မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးလာေအာင္လုိ႔ ဘာေတြကုိ ဘယ္လို ေထာက္ပံ့မႈေပးရမယ္ဆုိတဲ့အေၾကာင္းကုိ ဆက္လက္တင္ျပေဆြးေႏြးသြားပါ့မယ္။

Wailee KUI
Certified Child Therapist
(Play and Filial Therapy-PTI/PTUK; DIR/Floortime®-ICDL)
Clinical Supervisor (PTI)
Course Director (APAC)