🙏🙏🙏ယဥ္ေက်းျခင္းရသ 👏👏👏

🙏🙏🙏ယဥ္ေက်းျခင္းရသ 👏👏👏

ဆန္တစ္ျပည္ အစိတ္ေခတ္
ရာစုသစ္ရဲ႕ ေန႔သစ္ဆီ
ထမင္းအိုး တည္ၾကဖို႔ရည္
အာဟာရျပည့္မွီ။

ဆန္ကစိတ္ အိုးကသဒၶါ
ေရဆိုတဲ့သမာဓိကို သင့္တင့္မွ်စြာထည့္ရ
ဒါ သီ ဘာဆိုတဲ့ ဖိုခေနာက္သုံးခုေပၚမွာတင္
မီးဆိုတဲ့ဝီရယအဆင္ကို ေရနဲ႔လိုက္ေအာင္ထိုး
သတိေယာက္မမ်ိဳးနဲ႔ မျပတ္ေမႊ
ဆရာပညာ ခ်က္တဲ့ဆရာ မေသြလုပ္ရမွာက
နပ္,မနပ္ ၾကည့္ဖို႔ရာ ပဓာန
နပ္ပါမွသာ အာဟာရျပည့္ဝတဲ့ ထမင္း ျဖစ္ရသည္။

အ႐ိုင္းနဲ႔အယဥ္ အယဥ္နဲ႔အ႐ိုင္း
စိတ္ဆိုတဲ့ အသိုင္းအဝိုင္းက ႀကီးမား
အ႐ိုင္းမ်ားစြာျခံရံ
ယဥ္ေက်းရန္အတြက္
သဒၶါနဲ႔ပညာညီမွ်စြက္ကာ
ဝီရိယနဲ႔သမာဓိကိုလည္း ခ်ိန္ခြင္လွ်ာညႇိ
အပိုမရွိတဲ့ သတိက ေခါင္ထိပ္မွာ ရွိပါမွ
စိတ္အာဟာရ ျပည့္ဝ
ယဥ္ေက်းျခင္းရဲ႕ ရသ
အို……..အတိရသ။