ကန္ေတာ့ၾကမယ္

#”ကန္ေတာ့ၾကမယ္”

ပူေဇာ္ထိုက္သူ ပူေဇာ္ၾကဖို႔
႐ွင္ေတာ္ဗုဒၶေဟာခဲ့တယ္။
သံုးဆယ့္႐ွစ္ျဖာ
မဂၤလာတရားကို
တို႔မ်ားေလးစား
လိုက္နာမယ္။
မဂၤလာပန္းကို
ဆင္ကာျမန္းမယ့္
မူလတန္းက တို႔လူငယ္။
မိဘဆရာကို ႐ိုေသမႈနဲ႔
ဂါရဝျပဳ ကန္ေတာ့ၾကမယ္။
မ႐ိုမေသ မထိေလးစား
ျပစ္မွားသူမ်ား အမ်ိဳးယုတ္တယ္။
ပူေဇာ္ကန္ေတာ့သူ သက္႐ွည္ဆင္းလွ
သုခဗလ ျပည့္စံုႂကြယ္။
ကန္ေတာ့ၾကမယ္ ကန္ေတာ့ၾကမယ္…။

(ကဗ်ာဆရာ ေမာင္ေက်းဇူး)