ကေလးကို အႏိုင္က်င့္ျခင္း

ကေလးကို အႏိုင္က်င့္ျခင္း
*********************

ေရရွည္ အႏိုင္က်င့္ခံရေသာ ကေလးသည္ စိတ္ဒဏ္ရာ တစ္သက္စာ ရသြားႏိုင္ပါသည္။ အရပ္ပုျခင္း၊ အရပ္ရွည္ျခင္း၊ အသားမည္းျခင္း၊ ပိန္ျခင္း၊ ဝျခင္း၊ ဝက္ျခံရွိျခင္း စသည္တို႔ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ကေလးအခ်င္းခ်င္း ေလွာင္ေျပာင္ျခင္း၊ ေန႔စဥ္ စေနာက္ျခင္းတို႔က လြန္ကဲလာလွ်င္ အစေနာက္ခံရေသာကေလးက စိတ္အားငယ္ျခင္း၊ စိတ္တိုလြယ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္လာၿပီး ပညာသင္ၾကားေရးကို အႀကီးအက်ယ္ထိခိုက္ႏိုင္ပါသည္။

သင့္ကေလး မူႀကိဳ သိ့ုမဟုတ္ ေက်ာင္းက ျပန္လာတဲ့ အခါ ေပ်ာ္ခဲ့ရဲ႕လားဆိုတာ တိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစ သြယ္ဝိုက္၍ ျဖစ္ေစ မၾကာခဏ ေမးေပးပါ။ ေက်ာင္းမွာ အႏိုင္က်င့္ခံရတဲ့ကေလးက သူ႔ကိုယ္သူ ယံုၾကည္စိတ္ေပ်ာက္ၿပီး ႀကိတ္ဝမ္းနည္းေနတတ္ပါသည္။

ကေလးအခ်င္းခ်င္း အႏိုင္က်င့္ရာတြင္ ႏႈတ္နဲ႔ ျဖစ္ႏိုင္သလို ကိုယ္ထိလက္ေရာက္လည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဥပမာ လူေၾကာက္တတ္ေသာ ကေလးကို နာက်င္ေအာင္ အတန္းသားမ်ားက ဝိုင္းအႏိုင္က်င့္တာမ်ိဳး ရွိႏိုင္ပါသည္။ ဘယ္လို အႏိုင္က်င့္မႈမ်ိဳးကို မဆို လက္မခံပါဘဲ ဆရာဆရာမမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ၿပီး တည္ၿငိမ္စြာ ေျဖရွင္းပါ။

တဖက္ကလည္း ကိုယ့္ကေလးကို အျခားကေလးမ်ားႏွင့္ သင္ျ့မတ္စြာ ေနတတ္ေအာင္၊ တျခားကေလးကို အႏိုင္မက်င့္ေအာင္ ယဥ္ေက်းလိမၼာေစမည့္ ႐ိုးရာ ပံုျပင္မ်ား၊ ဆံုးမစာမ်ားမွန္မွန္ေျပာေပးပါ။

#ေနေနမိုးေဆြ-Child Health Myanmar Page
#naynaymoeswe