“သားသား ဆုေတာင္း”

“သားသား ဆုေတာင္း”

နံနက္ခ်ိန္ခါ
ေစာေစာထလာ
စံပယ္ပန္းကိုခူး
ဘုရားတင္ဖို႔ကြယ္
သားခူးခဲ့တယ္။
ဘုရားမွာ ဆုေတာင္း
လူအေပါင္း
က်န္းမာ ခ်မ္းသာပါေစေၾကာင္း
သားသားဆုေတာင္း…။ ။