Chicken stock

Chicken stock
,,,,,,,,;,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Chicken stock ျပဳလုပ္ခ်င္ပါက ၾကက္တစ္ေကာင္လံုးသိ့ုမဟုတ္ ၾကက္သားမ်ားမ်ားသံုးရပါမယ္။အရည္ခ်ည္းသတ္သတ္စစ္ယူၿပီး အေအးခံကာဖန္ပုလင္းသို႔မဟုတ္ လံုေသာဘူးမ်ားအတြင္းထည့္၍သိမ္းပါ။ ျမဴစြမ္ေခါက္ဆြဲ၊ macroniတို႔ခ်က္ပါက ဟင္းရည္အျဖစ္ထည့္သံုးႏိုင္ပါတယ္။