“မိဘတို႔၏ ေက်းဇူးကို ဘယ္လိုေက်ေအာင္ဆပ္ၾကမလဲ”?

“မိဘတို႔၏ ေက်းဇူးကို
ဘယ္လိုေက်ေအာင္ဆပ္ၾကမလဲ”?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
မိဘတို႔၏ ေက်းဇူးကို အလြယ္တကူ
ဆပ္၍မေျပႏိုင္ေပ မွန္ေပသည္ 
ဆပ္ဖို႔လည္း အလြန္ခဲယဥ္းလွတယ္။
အဘယ္မ်ွေလာက္ခဲယဥ္းသလဲဆိုေတာ့

အႏွစ္တစ္ရာ ကာလပတ္လံုး
မိခင္ကို လက္ယာပုခံုးေပၚ၌တင္၍
ဖခင္ကို လက္၀ဲ ပုခံုးအေပၚ၌တင္ကာ
ထိုပုခံုးအထက္မွာပဲ မိဘတို႔ကို
နံ႔သာျဖင့္ပြတ္တိုက္လိမ္းက်ံေပးျခင္း
လက္ေျခတို႔ကို ဆုပ္နယ္ေပးျခင္း
ေရေအး ေရေႏြး ခ်ိဳးေပးျခင္း
ထိုပုခံုးအထက္မွာပဲ
က်င္ႀကီး က်င္ငယ္စြန္႔ေစျခင္း
စၾကာမင္း၏စည္းစိမ္တို႔ကိုေပးျခင္း
အစရိွေသာအမႈကိစၥအဝဝတို႔ကို
ျပဳ၍ဆပ္ေသာ္လည္း မေျပႏိုင္ေပ။
ဤမ်ွေလာက္ေတာင္ ခဲယဥ္းလွေပသည္။

အေၾကာင္းကား….
မိဘတို႔သည္
္မ်ားေသာေက်းဇူးရိွေသာေၾကာင့္၎။
သားသမီးတို႔ကို အသက္႐ွည္ျခင္းသို႔
ေရာက္ေစတတ္ေသာေၾကာင့္၎။
ႏို႔ခ်ိဳတိုက္ေကြၽး ေမြးျမဴတတ္ေသာ
ေၾကာင့္၎။
ဤေလာကမွ အာရံု ေကာင္း ဆိုး
အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ျပတတ္ေသာေၾကာင့္
၎ ျဖစ္ၾကသည္။။

“မိဘေက်းဇူး ေက်ေအာင္ဆပ္ၾကမည္”

ခဲယဥ္းေသာ္လည္း ေလာကသံုးပါး၏
အ႐ွင္ျဖစ္တဲ့ တရားမင္း ျမတ္စြာဗုဒၶက
အဂုၤတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ မွာပဲ
ဤသို႔ နည္းလမ္းေပးေတာ္မူခဲ့ေလ၏

၁။ သဒၶါ တရားမရိွေသာမိဘတို႔ကို
သဒၶါ တရားရိွလာေစရန္ေကာင္းစြာ
နာယူ သက္ဝင္တည္ေနေစရမည္။

၂။ သီလမရိွေသာမိဘတို႔ကို
သီလရိွလာေစရန္ ေကာင္းစြာ
နာယူသက္ဝင္တည္ေနေစရမည္။

၃။ စြန္႔ၾကဲေပးကမ္းမႈမရိွေသာမိဘတို႔ကို
စြန္႔ၾကဲေပးကမ္းမႈရိွလာေစရန
ေကာင္းစြာ နာယူသက္ဝင္
တည္ေနေစရမည္။

၄။ ပညာမရိွေသာမိဘတို႔ကို
ပညာရွိ လာေစရန္ ေကာင္းစြာ
နာယူသက္ဝင္တည္ေနေစရမည္။

ဤသို႔ျပဳမွသာလ်ွင္ေက်းဇူးဆပ္ရာ
ေရာက္ပါသည္။

ေဆာင္ပုဒ္…..
သဒၶါ သီလ စာဂ ပညာ ဤေလးျဖာ
ဆပ္ပါ ေက်းဇူးမ်ား။

(မိဘေက်းဇူးအထူးသိတတ္ဆပ္တတ္တဲ့
သားသမီးမ်ားျဖစ္ႏိုင္ၾကပါေစ…)