“လိုက္မယ္ လိုက္မယ္”

“လိုက္မယ္ လိုက္မယ္”
••••••••••••••••••
ဆြမ္းအုပ္နီနီ အေမ႐ြက္လို႔
မနက္ျဖန္မနက္ ေက်ာင္းထြက္မယ္
ေမာင္လည္းလိုက္မယ္ ခ်န္မထားနဲ႔
အေမသြားေတာ့ ပ်င္းလွတယ္
ေက်ာင္းႀကီးေပၚမွာ ေမာင္ငယ္ေဆာ့ေတာ့
ဘုန္းႀကီးေအာ္လို႔ ရိုက္လိမ့္မယ္
ေမာင္မေဆာ့ေပါင္ စိပ္ပုတီးနဲ႔
ဘုန္းေတာ္ႀကီးလို ေနပါ့မယ္
လိုက္မယ္ လိုက္မယ္..။