လၾကတ္​ျခင္​း နဲ႔ ​ေနၾကတ္​ျခင္​း ကို က​ေလး​ေတြ အလြယ္​မွတ္​ဖို႔

လၾကတ္ျခင္း နဲ႔ ေနၾကတ္ျခင္း ကို ကေလးေတြ အလြယ္မွတ္ဖို႔
လ နဲ႔ ေန အၾကား
ကမၻာေရာက္သြား
မွတ္ထားအဲ့ဒါ
`လၾကတ္´တာ။

ကမၻာနဲ႔ ေန အၾကား
လေရာက္သြား
မွတ္ထားအဲ့ဒါ
`ေနၾကတ္´တာ။