ေအာ္တစ္ဇင္(Autism)အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ

ေအာ္တစ္ဇင္(Autism)အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ
===========================(ကေလးဦးေႏွာက္အာရံုေၾကာေရာဂါကုုဌာန ရန္ကုုန္ကေလးေဆးရံုုၾကီး မွျပဳစုုသည္။)

ေအာ္တစ္ဇင္ဆိုသည္မွာကေလးတစ္ဦး၏ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္လံုး၌အျပန္အလွန္ေျပာဆိုဆက္သြယ္ျခင္း၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံျခင္း စသည္တို႔ပံုမွန္မဟုတ္ေသာအေျခအေနတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။

ေအာ္တစ္ဇင္သည္ စိတ္ေရာဂါတစ္မ်ိဳးမဟုတ္ပါ။ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ ေနရာ၊ ေဒသမေရြးတစ္ကမၻာလံုးတြင္ ျဖစ္ႏိုင္ျပီးေယာက်္ားေလးမ်ားသည္ မိန္းကေလးမ်ားထက္ (၄) ဆပို၍ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ (က်ား : မ = ၄ : ၁ )

“ေအာ္တစ္ဇင္” ျဖစ္ရေသာအေၾကာင္းရင္း
======================

ထင္ျမင္ယူဆခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေသာ္လည္းယခုအခ်ိန္အထိမည္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္းခိုင္ခိုင္မာမာသက္ေသမျပႏိုင္ေသးပါ။တစ္ခ်ိဳ႕သုေတသနမ်ားမွ မ်ိဳးရိုးဗီဇသည္ ေအာ္တစ္ဇင္ ျဖစ္ရျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္မႈရွိသည္ဟုေတြ႔ရွိခဲ့ေသာ္လည္းမ်ိဳးရိုးလိုက္သည္ဟုတိတိက်က် မေျပာႏိုင္ပါ။ ကာကြယ္ေဆးမ်ား၊ဗီတာမင္ဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္းမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္လည္း လံုး၀မသက္ဆိုင္ပါ။

“ေအာ္တစ္ဇင္” လကၡဏာမ်ား
===============

ေအာ္တစ္ဇင္တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးလကၡဏာမ်ားထပ္တူထပ္မွ်မတူညီၾကပါ။ သို႔ေသာ္အေတြ႕မ်ားေသာလကၡဏာမ်ားမွာ

စကားေျပာေနာက္က်ျခင္း၊ တတ္ျပီးသားစကားအခ်ိဳ႕မေျပာေတာ့ျခင္း၊ အဓိပၸါယ္ေဖာ္မရေသာ အသံမ်ားထြက္ျခင္း၊ သံေယာင္လိုက္ျခင္း

တစ္ေယာက္တည္းအထီးက်န္ေနတတ္ျပီး၊ အျခားသူမ်ားႏွင့္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံရာတြင္ အခက္အခဲရွိျခင္း

လူအမ်ားနားလည္ေသာကိုယ္ဟန္အမူအရာ၊ မ်က္ႏွာအမူအရာ၊ အသံေနအသံထားတို႔ကိုနားမလည္ျခင္း၊မိမိကိုယ္တိုင္လည္းအမူအရာမျပတတ္ျခင္းဥပမာ – လက္ညႈိးထိုးမျပတတ္ျခင္း၊

အျခားကေလးမ်ားႏွင့္အတူတကြ ပါ၀င္မကစားျခင္း၊ စိတ္ကူးပံုေဖာ္ရေသာကစားနည္းမ်ား၊ စဥ္းစားေတြးေခၚရေသာကစားနည္းမ်ားကိုမကစားႏိုင္ျခင္း၊ ကစားနည္းတစ္ခုတည္းကိုသာထပ္ခါထပ္ခါ ကစားေနတတ္ျခင္း

အသံ၊ အရသာ၊ အထိအေတြ႕ အစရွိေသာအာရံုခံစားမႈမ်ားပံုမွန္မဟုတ္ျခင္း
အစြဲအလန္းၾကီးျခင္းဥပမာ – ပစၥည္းတစ္ခုခု (အ၀တ္အစား/အသံုးအေဆာင္) အစားအေသာက္ စသည္တို႔ကိုေျပာင္းလဲ၍မရျခင္း

ေအာ္တစ္ဇင္ ျဖစ္ေၾကာင္းစစ္ေဆးျခင္း
====================

ေအာ္တစ္ဇင္ ျဖစ္ေၾကာင္းေသြးစစ္ျခင္း၊ ဓာတ္မွန္ရိုက္ျခင္းစသည္တို႔ ျပဳလုပ္၍မသိရွိႏိုင္ပါ။ ေအာ္တစ္ဇင္ ျဖစ္ျခင္း၊ မျဖစ္ျခင္းကို ကၽြမ္းက်င္သူပညာရွင္မ်ားမွ ကေလး၏လကၡဏာ၊ အမူအက်င့္၊ အခက္အခဲမ်ားကိုျခံဳငံုသံုးသပ္ျပီး ႏိုင္ငံတကာမွသတ္မွတ္ထားေ သာေအာ္တစ္ဇင္လကၡဏာမ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးသိရွိႏိုင္ပါသည္။ ေအာ္တစ္ဇင္လကၡဏာမ်ားမွာ က်ယ္၀န္းလွပါသည္။ အျပင္း-အေပ်ာ့ ေပၚမူတည္၍လည္းကြဲျပားျခားနားပါသည္။ကေလးတစ္ေယာက္ထဲတြင္ပင္ အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် လကၡဏာအေျပာင္းအလဲရွိႏိုင္ပါသည္။

ကုသျခင္း
=====

လံုး၀ေပ်ာက္ကင္းသည့္ ကုသႏိုင္သည့္နည္းလမ္း၊ ေဆး၀ါးမရွိေသးပါ။ သို႔ေသာ္ ေအာ္တစ္ဇင္ျဖစ္ေၾကာင္းေစာစီး စြာေဖာ္ထုတ္သိရွိျပီး မွန္ကန္ေသာေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈမ်ားစနစ္တက် ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါက သိသိသာသာတိုးတက္လာႏိုင္ျပီးသူတစ္ပါးအေပၚႏွင့္ မိသားစုအေပၚ အမွီအခိုနည္းနည္းျဖင့္ ရပ္တည္ႏိုင္စြမ္းရွိလာပါမည္

ေအာ္တစ္ဇင္ ျဖစ္ေၾကာင္းသံသယရွိလွ်င္
=====================

ေအာ္တစ္ဇင္အေၾကာင္းနားလည္သည့္ အထူးကုဆရာ၀န္တစ္ဦးဦးႏွင့္ ျပသစစ္ေဆး၍ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္းလိုက္နာရပါမည္။

ေအာ္တစ္ဇင္ကေလးမ်ားကိုေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးႏိုင္ေသာေက်ာင္းမ်ားသည္ ယခုအခါရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ေနျပည္ေတာ္၊ ေမာ္လျမိဳင္ စေသာ ျမိဳ႕မ်ားတြင္ရွိပါသည္။

ေအာ္တစ္ဇင္ကေလးမ်ားတြင္ အတက္ေရာဂါ၊ အလြန္အမင္းဂဏာမျငိမ္ျခင္း၊ မအိပ္ျခင္းစသည္တို႔ႏွင့္ တြဲ၍ျဖစ္လာပါက ေဆး၀ါးမ်ားလိုအပ္ႏိုင္ပါသည္

*******************
ေဒါက္တာေက်ာ္လင္း
ကေလးအထူးကုဆရာဝန္ႀကီး
ပါေမာကၡ၊ ကေလးအာရံုေၾကာပညာ
ကေလးေဆးရံုႀကီး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ Facebook မွကူးယူေဝမွ်ပါသည္။