😢တို႔မ်ားမေမ့ ထိုတစ္ေန႔😢

😢တို႔မ်ားမေမ့ ထိုတစ္ေန႔😢

အာဇာနည္ အာဇာနည္
ကိုးဦး အာဇာနည္ ။

က်ရႈံးေလသည္ ထိုတစ္ေန႔
ဆယ့္ကိုး ဇူလိုင္ေဟ့ ။

ျမင့္ျမတ္ စိတ္ေဟ့ ရွိသူမွာ
ေအာင္ဆန္း ဗိုလ္ခ်ဴပ္ပါ ။

ဦးဘခ်ိဳမွာ ျပန္ႀကားေရး
တိုင္းျပည္ အသက္ေသြး ။

တို႔ဘဏၰာေရး ဝန္ႀကီးဆို
သခင္ျမ သိလို ။

ဦးရာဇတ္ဆို ေမာင္မွတ္သား
ပညာေရး တံခါး ။

အတြင္းဝန္အား သိပါေလ
ဦးအုံးေမာင္ မွတ္ေစ ။

ေထာက္ပံ႔ေရးေတြ ကူညီေပး
ဦးဘဝင္း လို႔ေတြး ။

ေတာင္တန္းအေရး တာဝန္မွာ
စပ္စံထြန္း ယူကာ ။

မန္းဘခိုင္မွာ အလုပ္သမား
စက္မႈ တာဝန္မ်ား ။

တိုင္းျပည္ ခ်စ္သား ကိုးဦးမွာ
ရဲေဘာ္ ကိုေထြးပါ ။

မေမ့နိုင္ရာ သက္ေသျပ
ဆယ့္ကိုး ဇူလိုင္လ ။

ထိုတစ္ေန႔က အသည္းစုိင္
ပ်က္သုဥ္း မ်က္ရည္ျဖိဳင္ ။

ဆယ့္ကိုးဇူလိုင္ မေမ့အား
ေမာင္တို႔ မယ္တို႔ မွတ္ေစသား ။ ။

မင္းေခါင္