ရွင္မဟာသီလဝံသဆံုးမစာ

ရွင္မဟာသီလဝံသဆံုးမစာ
==============
ရိုင္းစိုင္းနီးကပ္ မကိုင္းၫြတ္ပဲ
မတ္တတ္တိုး၍ မသြားနွင့္
မိဦးဖဦး ဆရာဦးကို
ခူး၍အလ်ွင္မစားနွင့္
မိဘဆရာ ထားသည့္ဟာကို
မ်က္နွာကြယ္လ်ွင္ မယူငင္နွင့္
လိုခ်င္ေသာအား စားခ်င္ျငားက
ဝပ္တြားခယ ေတာင္းပါၾက…။။။