တိုးလွမ္းပါ

ေရွ႕ကိုတိုးလွမ္းပါ ေနာက္ကိုဆုတ္လိုက္ပါ

ကိုယ္တစ္ပတ္လွည့္ လက္ဆက္ကူညီပါ

ေရွ႕ကိုတိုးလွမ္းပါ ေနာက္ကိုဆုတ္လိုက္ပါ

ပခံုးေလးတြန္႕လို႕ ကူညီရုိင္းပင္းပါ

(ရွား လာ လာ လာ လာ လာ လာ)