ိေတာထဲက မိသားစု

မဆိုေကာင္း ဆိုစေကာငး္

သိုးကေလးနဲ႕ကိုေရႊေဒါင္း

လမ္းႀကိတ္စက္ကိုေမာင္း။

ဆိုးေကာင္းပါရဲ႕ပူးနဲ႕ယုန္

ခ်မး္၍မီးကိုလႈံ

ဟိုၿခံဳေပၚက၀က္၀ံထီး

မိေခ်ာင္းႀကီးကိုစီး။

စာပုတီးက ေတးသံခ်ဳိ

အသံလႊင့္ သီဆို

မေလးခိုနဲ႕ကိုေရႊဖား

ကခုန္တမ္းကစား။