ေရႊေမာင္းသံ

က ကာ ကိ ကီ ကု ကူ

ေရႊခ်ဳိးေလး တ ကူ ကူ ကူ

တ တာ တိ တီ တု တူ

မီးရထားႀကီး တူ တူ တူ

မ မာ မိ မီ မု မူ

မီးမီးေလးက မူ မူ မူ

ဟ ဟာ ဟိ ဟီ ဟု ဟူ

ေရႊေမာင္းသံႀကီး ဒူ ဟူ ဟူ။