အလွဴပြဲ

အလွဴပြဲ

ေရႊဒိုးပတ္ ေဗတိုးပတ္

ေဗတိုးပတ္ ေရႊဒိုးပတ္။

ေဗတိုးပတ္ ဗိန္ေပါင္ထီ

ပတ္မႀကီးက ျမည္။

အိုးစည္ အိုးစည္ အိုစည္းသား

ေဟလားေမာင္တို႕၀ါး။

၀ါးလက္ခုပ္ေျမွာက္လို႕ခ်ီ

ေျဖာက္ေျဖာက္အသံျမည္။

တီ တီ တီ ကိုေရႊႏွဲ

လြမ္းေအာင္သူကခ်ြဲ

ေမာင္တို႕ အလွဴပြဲူ။

(တင္မိုး)