ဘူးသီးကေလး ဝတုတ္တုတ္

ဘူးသီးကေလး ဝတုတ္တုတ္

ညီညီ ဖုိး ဝရုပ္။

ေခါငး္စုတ္ဖြားနဲ႕ေစာင္ျခံဳတယ္

ေျပာင္းဖူးကိုကိုရယ္။

လွခ်င္လြန္းလို႕ၾကက္ေတာင္စည္း

မီးမီးနာနတ္သီး။

ပိန္ပိန္ေသးေသးအရပ္ရွည္

ေဖေဖ ပဲလငး္ေဲျမြ။

ေမတၱာထားလို႕ ဂရုဏာႀကီး

ေဖေဖ ဖရဲသီး။